לכניסה לאיזור האישי

להלן תפורט מדיניות הפרטיות של אגם לידרים, במסגרתה מוסברת מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר.  

איסוף מידע 

אגם לידרים אוספת מידע אודות המבקרים באתר, ובכלל זה עושה שימוש ב"קוקיס" לצורך ניטור פעילותך באתר ולייעל את השירות באתר עבורך ובאופן כללי.

בנוסף אוספת הסוכנות מידע לצורך מתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים ובתחומים משיקים. המידע שיאסף על ידי אגם לידרים, כולל מידע פרט, ואף מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות"), והוא יאסף גם באמצעות "הצלבת" מידע עם מאגרים אשר יעבירו מידע לאגם לידרים (כגון מידע מחברות ביטוח, חברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל, מעסיקים, עובדים, קרובים וכיוצ"ב) או שלסוכנות תהא גישה אליהם.
בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 מובהר בזאת, כי על המשתמש באתר אין חלה חובה חוקית למסור מדע לאגם לידרים, אך אי העברת מידע או העברת מידע בלתי שלם עלולה לפגוע בשירות הניתן, לרבות פגיעה בכיסויים ביטוחיים. יכול שהעברת המידע תהווה תנאי למתן שירות מסוים.

מידע על אחרים – מסירת מידע על ידי המשתמש אודות אנשים אחרים, תתבצע על אחריות מוסר המידע ובכפוף לזכותו למסור את המידע לפי דין.

מסירת מידע כאמור תיחשב לכל דבר ועניין כהסכמה לאמור במסמך זה.

השימוש במידע

המידע שיאסף מיועד למתן שירותים ואספקת מוצרים על ידי אגם לידרים ו/או מי מטעמה ו/או צדדים הקשורים עמה.
המונח "שירותים" יתפרש באופן שיכלול בנוסף לשירותים בקשר עם שיווק מוצרי ביטוח ופיננסים, גם מתן שירות למוצרים אלה, תפעול הסדרים פנסיוניים, ניהולה הפנימי של הסוכנות, ובכלל זה עמידה בהוראות הדין, התנהלות שוטפת, שיפור השירותים, טיוב מידע, פילוח מידע ועיבודו, וכיוצ"ב.

אגם לידרים תהא רשאית לעשות שימוש במידע גם לצורך דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, כאשר תינתן לך אפשרות להסרה מכל רשימת תפוצה בה תעשה אגם לידרים שימוש.

העברת מידע לצדדים שלישיים

במסגרת השירות השוטף ייתכן ונמסור מידע לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף להוראות הדין ובכלל זה:

 • לצורך התנהלות אגם לידרים במסגרת מתן השירותים כגון – גורמים הפועלים מטעם אגם לידרים (יועצים, רו"ח, עורכי דין, ספקים וכד');
 • לגופים מוסדיים (חברות ביטוח ו/או חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה) לצורך מתן השירותים, לרבות פניות שיווקיות.
 • לחברות הקשורות לאגם לידרים.
 • לבעלי רישיון (סוכן ביטוח/משווק פנסיוני/יועץ פנסיוני) בקשר עם מתן השירותים;
 • לרשויות בהתאם לדרישה על פי דין;
 • במסגרת הליכים משפטיים כאשר הדבר נחוץ לצורך התנהלותה של אגם לידרים או נדרש על פי דין.

יובהר, כי בכל מקרה של שינוי מבני לרבות מיזוג ו/או פיצול לרבות באמצעות העברת פעילות אגם לידרים ו/או חלקה לצד שלישי, יועבר המידע ככל שיהא הדר רלבנטי במסגרת אותו שינוי.

נדגיש, כי איננו סוחרים במידע ואנו נשמור על המידע והפרטיות שלך בהתאם למסמך זה.

זכות עיון ותיקון מידע

זכות עיון ותיקון מידע תתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, באמצעות פנייה לאגם לידרים בעמוד צור קשר

יובהר, כי למען הסר ספק, ייתכן שבשל הוראות הדין לא ניתן יהיה לתקן ו/או למחוק מידע מסוים.

אבטחת מידע

אגם לידרים רואה חשיבות רבה בשמירתו של המידע ובהגנתו, והיא מיישמת אמצעים לשם אבטחת המידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות, וההסדרים המקובלים בענף. בהתאם מיישמת אגם לידרים טכנולוגיות אבטחה מתקדמות, למניעת גישה למידע על ידי גורמים בלתי מורשים. בהתאם מפעילה אגם לידרים באת דרישות זיהוי, וכן הסדרים להצפנה של נתוני ההזדהות המשמשים באתר. יחד עם זאת, יובהר, כי קיימת סכנה לחדירה למאגרי הנתונים או לפריצות אבטחת מידע, ואגם לידרים לא תהא אחראית לנזק שייגרם בגין פעילות כאמור.

אבטחת המידע דורשת שיתוף פעולה מהמשתמש, ובהתאם נדרשים המשתמשים לשתף פעולה, ובכלל זה להיות מודעים לחשיבותן של הסיסמאות ושמירתן הסודית לצורך שימוש אישי בלבד, אספקת אמצעי ופרטי קשר נכונים ומתאימים וכל דרישה מקובלת נוספת.

הונאות מקוונות 

מוסדות פיננסיים מהווים יעדים לנסיונות הונאה של גורמים שונים, אשר ינסו לחדור לאתר ולפרטיך האישיים, כגון באמצעות פנייה בדוא"ל מחזה או דומה להראל תוך בקשה למסירת פרטי זיהוי, לרבות באמצעות קישור לאתרים דומים, נבהיר, כי אגם לידרים לעולם לא תידרוש ממך להעביר את הסיסמא שלא במסגרת כניסה לאתר. מוצע להיזהר מכל פעילות כאמור, כמו כן, להלן כללים והמלצות לעניין שמירת הפרטיות:

 • מומלץ להימנע משימוש בסיסמאות בתווך ציבורי (כגון מחשבים משותפים וכיוצ"ב);
 • יש לוודא שכתובת השולח מתאימה ואינה כוללת שגיאות (לתשומת לב יכול שהתכתובת המתחזה תכלול שגיאה קטנה);
 • יש לבדוק את תוכן ההודעה ולוודא שהוא בנוסח תקני ללא שגיאות כתב או ניסוח;
 • מומלץ להקליד את כתובת האתר באופן ישיר או לבדוק את כתובת הקישור ונכונותה.
 • יש לשים לב להודעות באמצעות אפליקציות שונות ולוודא הקישורים המצורפים אליהן;
 • מומלץ להקפיד על שימוש בתכנות הגנה מוכחות ועדכניות.

בכל מקרה של חשש לדליפת אמצעי הזיהוי ו/או כל שימוש בלתי מורשה אחר, אנא פנה מיד לפניות הציבור.

כללי

אגם לידרים תהא רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ואבטחת המידע. כל עדכון יפורסם באתר זה (או בכל אתר חלופי לאתר זה) ויקבל תוקף בתוך 7 ימים ממועד פרסומו הראשון.

מידע הנמסר באתר נמסר מרצונו החופשי של המשתמש, ואין למשתמש כל חובה על פי דין למסור מידע באמצעות האתר. עם מסירת מידע באמצעות האתר תיחשב כמי שנתן הסכמתו לקבלת המידע וכן לכל שימוש במידע בכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, תקנות וכל הוראה חוקית מכוחו (להלן – "חוק הגנת הפרטיות").

יובהר, כי יכול שיאסף באמצעות האתר גם מידע אודות צדדים שלישיים, ובכלל זה עובדי מעסיק, קרוביו של  לקוח, וצדדים שלישיים שונים (מוטבים, צדי ג' לתביעות, סוכני ביטוח ויכוצ"ב וכיוצ"ב)

המידע שיאסף במסגרת השימוש באתר יאגר במאגרי מידע של אגם לידרים (כהגדרתה בתנאי השימוש) המשמשים למתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים ובתחומים משיקים.

 

 

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input
`