קבוצת אגם לידרים - אגם לידרים (ישראל) סוכנות לביטוח (2003) בע"מ והחברות הקשורות לה (להלן: "הסוכנות" או "אגם לידרים") - מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

מסמך זה מפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר וסוקר, בין השאר, את אופן השימוש במידע שנאסף.

איסוף מידע

אגם לידרים אוספת מידע אודות המבקרים באתר, ובכלל זה עושה שימוש ב"עוגיות" לצורך ניטור פעילות המשתמשים באתר ולייעל את השירות באתר עבורך ובאופן כללי.

בנוסף הסוכנות אוספת מידע לצורך מתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים ובתחומים משיקים הדרוש לה על מנת להעניק את שירותיה, בהתאם להוראות כל דין. המידע שייאסף על ידי אגם לידרים, כולל מידע פרטי ואף מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), והוא ייאסף גם באמצעות "הצלבת" מידע עם מאגרים אשר יעבירו מידע לאגם לידרים (כגון מידע מהמסלקה הפנסיונית, חברות ביטוח, חברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל, מעסיקים, עובדים, קרובים וכיו"ב) או שלסוכנות תהא גישה אליהם.

המידע שייאסף ישמר במאגרי מידע של אגם לידרים והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, ככלל לא חלה על המשתמש באתר חובה חוקית למסור מידע לאגם לידרים, עם זאת יובהר, כי אי העברת מידע או העברת מידע בלתי שלם עלולה לפגוע בשירות הניתן על ידי הסוכנות, לרבות פגיעה בכיסויים ביטוחיים. לצד האמור יובהר, כי ייתכן ולעניין פעולות מסוימות העברת המידע תהווה תנאי המתחייב בהתאם להוראות הדין.

יובהר, כי מידע הנמסר באתר נמסר מרצונו החופשי של המשתמש, ואין למשתמש כאמור כל חובה על פי דין למסור מידע באמצעות האתר. עם מסירת מידע באמצעות האתר תיחשב כמי שנתן הסכמתו לקבלת המידע וכן לכל שימוש במידע בכפוף למדיניות זו.

מידע על אחרים - מסירת מידע על ידי המשתמש אודות אנשים אחרים, תתבצע על אחריות מוסר המידע ובכפוף לזכותו למסור את המידע לפי דין. מסירת מידע כאמור תיחשב לכל דבר ועניין כהסכמה לאמור במסמך זה.

השימוש במידע

המידע שייאסף מיועד למתן שירותים ואספקת מוצרים על ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או צדדים הקשורים עמה.

המונח "שירותים" יתפרש באופן שיכלול בנוסף לשירותים בקשר עם שיווק מוצרי ביטוח ופיננסים, גם מתן שירות למוצרים אלה, תפעול הסדרים פנסיוניים, ניהולה הפנימי של הסוכנות, ובכלל זה עמידה בהוראות הדין, התנהלות שוטפת, שיפור השירותים, טיוב מידע, פילוח מידע ועיבודו, וכיו"ב.

אגם לידרים תהא רשאית לעשות שימוש במידע גם לצורך דיוור ישיר ו/או שירותי דיוור ישיר, כאשר תינתן למשתמש אפשרות להסרה מכל רשימת תפוצה בה תעשה אגם לידרים שימוש.

העברת מידע לצדדים שלישיים

במסגרת השירות השוטף ייתכן והסוכנות תמסור מידע לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף להוראות הדין ובכלל זה לצורך התנהלות הסוכנות במסגרת מתן השירותים כגון גופים מוסדיים, ובכללם המסלקה הפנסיונית, חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה, וכן לנותני שירות נוספים מטעם אגם לידרים, לרבות אך לא רק, בעלי רישיון (סוכן ביטוח / משווק פנסיוני / יועץ פנסיוני), יועצים, רואי חשבון ועורכי דין וספקים, או בהסכמת המשתמש לגורמים שלישיים נוספים אחרים.

למען הסר ספק, הסוכנות רשאית לעשות שימוש במידע במסגרת הליכים משפטיים וכן להעבירו לרשויות בהתאם לדרישה על פי דין.

יובהר, כי בכל מקרה של שינוי במבנה הסוכנות, לרבות מיזוג ו/או פיצול לרבות באמצעות העברת פעילות או חלק ממנה לצד שלישי, המידע יועבר ככל שיהא הדבר רלוונטי במסגרת אותו שינוי.

יודגש, כי אגם לידרים אינה סוחרת במידע ותשמור על המידע ועל הפרטיות המשתמש בהתאם למסמך זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע משימוש במידע בהתאם להוראות כל דין.

זכות עיון ותיקון מידע

זכות עיון ותיקון מידע תתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, באמצעות פנייה לאגם לידרים בעמוד צור קשר

יובהר, כי למען הסר ספק, ייתכן שבשל הוראות הדין לא ניתן יהיה לתקן ו/או למחוק מידע מסוים.

אבטחת מידע

אגם לידרים רואה חשיבות רבה בשמירתו של המידע ובהגנתו, והיא מיישמת אמצעים לשם אבטחת המידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות וההסדרים המקובלים בענף. בהתאם לכך, הסוכנות משתמשת בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות למניעת גישה למידע על ידי גורמים בלתי מורשים, וכן הסדרים לזיהוי ולהצפנה של נתוני ההזדהות המשמשים באתר. עם זאת יובהר, כי קיימת סכנה לחדירה למאגרי הנתונים או לפריצות אבטחת מידע, ואגם לידרים לא תהיה אחראית לנזק שייגרם בגין פעילות כאמור.

אבטחת המידע דורשת שיתוף פעולה מהמשתמשים, ובהתאם המשתמשים נדרשים להיות מודעים לסכנות, לחשיבותן של הסיסמאות האישיות ולשמירתן לצורך שימוש אישי בלבד, אספקת פרטי קשר נכונים ומתאימים וכל דרישה מקובלת נוספת.

הונאות מקוונות

מוסדות פיננסיים מהווים יעדים לניסיונות הונאה של גורמים שונים אשר ינסו לחדור לאתר ולפרטיכם האישיים, למשל באמצעות פנייה בדוא"ל מתחזה או דומה לסוכנות תוך בקשה למסירת פרטי זיהוי, לרבות באמצעות קישור לאתרים דומים. יובהר, כי אגם לידרים לעולם לא תדרוש ממך להעביר את הסיסמא שלא במסגרת הכניסה לאתר. מוצע להיזהר מכל פעילות כאמור.

להלן כללים והמלצות לעניין שמירת הפרטיות:

  • מומלץ להימנע משימוש בסיסמאות בתווך ציבורי כגון מחשבים משותפים;
  • יש לוודא שכתובת השולח נכונה ואינה כוללת שגיאות. יש לשים לב כי ייתכן שהתכתובת המתחזה תכלול שגיאה קטנה בלבד;
  • יש לבחון את תוכן ההודעה ולוודא שהניסוח תקני ללא שגיאות כתיב או תחביר;
  • מומלץ להקליד את כתובת האתר באופן ישיר או לבדוק את כתובת הקישור ונכונותה;
  • יש לשים לב להודעות באמצעות אפליקציות שונות ולוודא הקישורים המצורפים אליהן;
  • מומלץ להקפיד על שימוש בתוכנות הגנה מוכחות ועדכניות.

בכל מקרה של חשש לדליפת אמצעי הזיהוי ו/או כל שימוש בלתי מורשה אחר, אנא פנו אלינו מיד בעמוד צור קשר.

שינויים במדיניות הפרטיות

אגם לידרים תהא רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור המדיניות המעודכנת תפורסם באתר זה, והוא ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד פרסום המדיניות העדכנית.

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input
`